Zaabonuj przez email

Tłumacz/ Translate

Gdański liberał XXI wieku

dailyvideo

Propozycja polityki zwolenników ekologicznej ekonomii wobec mediów

oto propozycje do programu:

Media stanowią bardzo istotny element rozwoju demokracji i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Z tego powodu rozwój pluralistycznych, wolnych, obywatelskich mediów jest wspierany przez  zwolenników ekologicznej ekonomii .

TELEWIZJA

Zwiększenie liczby dostępnych kanałówZwolennicy ekologicznej ekonomii  będą podejmować działania mające na celu jak najszybsze zwiększenie liczby ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych odbieranych z nadajników naziemnych. W opinii ekspertów, wolne częstotliwości w eterze pozwolą na zaoferowanie na większości powierzchni kraju minimum 5-8 kanałów telewizyjnych.

Jednak docelowym celem  zwolenników ekologicznej ekonomii  jest szybkie wprowadzenie cyfrowej telewizji naziemnej, która umożliwi każdemu widzowi dostęp do kilkukrotnie większej liczby kanałów telewizyjnych.

Regionalizacja ośrodków regionalnych TVPZwolennicy ekologicznej ekonomii  opowiadają się za usamodzielnieniem regionalnych oddziałów TVP. Fundusze przeznaczane na utrzymanie oraz majątek ośrodków regionalnych TVP byłyby przekazane władzom regionów. Podobnie jest w RFN, gdzie każdy region ma własną, niezależną telewizję regionalną (np. MDR, BR, ORB, RBB). Podobny los spotkałby regionalne stacje Polskiego Radia.

Koniec abonamentu
Likwidacji uległby abonament telewizyjny. W zamian z budżetu Państwa przekazywanoby co roku pewną sumę (ok. 150 mln PLN) na dofinansowanie programów o charakterze misyjnym. Rozdział środków następowałby w drodze przetargów i konkursów, a uczestniczyć w nim mogłyby również telewizje prywatne. Wyeliminowałoby to zaburzenia w konkurencji pomiędzy stacjami telewizyjnymi i pozwoliłoby na poprawę efektywności wydawania środków na programy o charakterze misyjnym.

Telewizja publiczna wyznacznikiem jakości
Telewizja publiczna będzie wyznacznikiem jakości mediów. Dlategoteż poprawie ulegnie jakość tłumaczenia utworów obcojęzycznych. Lektor czytający tłumaczenie w tle będzie zastąpiony dubbingiem lub podpisami-sybtytułami. Poprawie ulegnie też jakość dzienników telewizyjnych, dziś wasalistycznych wobec rządu. Chcemy by telewizja publiczna zerwała z upolitycznioną przeszłością i stała się elementem niezależnej czwartej władzy. Reforma instytucjonalna TVP będzie miała na celu uzyskanie maksymalnej niezależności od świata polityki.

RADIO

4 x więcej stacji, lepsze wykorzystanie częstotliwości
Priorytetem  zwolenników ekologicznej ekonomii  jest jak najszybsze zwiększenie liczby stacji radiowych. Obecnie przeciętnie słuchacz ma do dyspozycji 10-15 stacji w paśmie UKF, natomiast celem  zwolenników ekologicznej ekonomii jest zwiększenie tej liczby do 50 stacji. Przykłady Włoch czy Francji pokazują, że to jest możliwe. Konieczna jest całkowita zmiana systemu rozdysponowywania częstotliwości radiowych. Zgoda na emisję radiostacji małej mocy, będzie leżeć nie w gestii KRRiTv, ale w rękach władz samorządowych wydających decyzję w porozumieniu z Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty co do przydziału częstotliwości, oraz odpowiednim urzędem w kwestii otrzymania homologacji na urządzenia nadawcze.

Sowite opłaty za użytkowanie częstotliwości powinny zostać zamienione na zwykły mechanizm rynkowy w przypadku nadmiaru chętnych na nadawanie w eterze, a tam, gdzie chętnych na nadawanie audycji radiowych jest mniej niż wolnych częstotliwości, opłat tych nie powinno być wcale. Celem  zwolenników ekologicznej ekonomii  jest przede wszystkim wspieranie lokalnych i niekomercyjnych stacji radiowych, tworzących więzi lokalne i regionalne oraz propagujących wartości pozamaterialistyczne. Będziemy dążyli do tego, by każde miasto średniej wielkości mogło mieć swoją stację radiową, i by przepisy sprzyjały takim małym inicjatywom.

PRASA

Prasa w służbie lokalnych społeczności
Konieczne jest wyeliminowanie procederu eliminacji niezależnych mediów lokalnych przez subwencjonowane czasopisma samorządowe, która jest niezwykle szkodliwa dla lokalnej demokracji na szczeblu lokalnym. Taka praktyka wszędzie indziej nazywa się nieuczciwą konkurencją, ponieważ media samorządowe nagminnie używają środków publicznych by „sobie pomóc w konkurowaniu”. Zmieniona będzie ustawa, która zakaże samorządom dotowania ich „nadwornych gazetek”. Media odegrały decydującą rolę w budowaniu demokracji w krajach Europy Zachodniej już wiele lat temu, natomiast w Polsce rozwój medialnej czwartej władzy jest w niebezpieczeństwie.

Jawność w rozdzielaniu dotacji
Celem polityki  zwolenników ekologicznej ekonomii w dziedzinie prasy będzie wprowadzenie jawności w rozdawaniu dotacji publicznych dla czasopism społecznych, artystycznych, ekologicznych, naukowych. Dotacje będą rozdzielanie nie w zaciszu gabinetów, ale jawnie, a kryteria i powody ich przydziały konkretnym periodykom będą ujawniane. Wprowadzone zostaną mechanizmy konkursów lub przetargów na wydawanie dotowanych periodyków naukowych i innych pism specjalistycznych. Spowoduje to poprawę ich jakości.

SIEĆ
Internet- podstawą rozwoju
Internet jest obecnie najważniejszym medium naszej cywilizacji. Jest też
jednym z najtańszych i oszczędzających środowisko środków komunikacji i
dlatego jego rozwój będzie wspierany przez Partię. Tzw. infostrada może
w wielu miejscach poprawić dostępność obywatelek i obywateli do
administracji czy usług publicznych (e-edukacji, e-służby zdrowia
e-miejsc pracy czy e-urzędów). Konieczne jest wprowadzenie zerowej
stawki VAT na usługi internetowe w całej Unii Europejskiej co spowoduje
dodatkowy rozwój technologii internetowych na obszarze UE.
Tam, gdzie rynek tego nie wymusza, konieczne jest stymulowanie przez
Państwo rozwoju (np. w formie zamówień publicznych):
- telewizji internetowej - nowoczesnego medium edukacji, dostępu do
informacji i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego,
- telefonii i wideotelefonii internetowej - bardzo taniego środka
telekomunikacji oraz wideokomunikacji, które w zasadniczy sposób mogą
przyczynić się do poprawy efektywności działania instytucji publicznych
oraz efektywności działalności gospodarczej, jednocześnie poprawiając
jakość życia ludzi
- bezpiecznych głosowań internetowych - w ten sposób znacząco można
byłoby zwiększyć liczbę głosowań nad ważnymi decyzjami oraz podnieść
poziom udziału obywatelek i obywateli w wyborach - istotny element
rozwoju demokracji.

E-urzędy są naszym priorytetem
Zwolennicy ekologicznej ekonomii widzą w jego rozwoju środek na zredukowanie np. zbędnych wizyt w urzędach, w momencie gdy możliwe jest wprowadzenie całkowicie elektronicznej wymiany danych pomiędzy petentami i urzędami. Priorytety zwolenników ekologicznej ekonomii  to e-urzędy, a także e-wymiar sprawiedliwości.  Zwolennicy ekologicznej ekonomii wprowadzą regulacje prawne które nałożą na urzędy obowiązek przyjmowania podań drogą elektroniczną.  Zwolennicy ekologicznej ekonomii będą także dążyć do wprowadzenia wewnątrz urzędów elektronicznego obiegu dokumentów i wyeliminowania ich papierowych odpowiedników z administracji.

TELEKOMUNIKACJA

więcej konkurencji, mniej ograniczeń, więcej małych i
średnich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych

Celem  zwolenników ekologicznej ekonomii  jest maksymalna poprawa jakości i różnorodności oferty ze strony operatorów telekomunikacyjnych. Jesteśmy przekonani, że najlepszym tego gwarantem jest silna i żywa konkurencja na rynku. Dlatego celem  zwolenników ekologicznej ekonomii  będzie rozwój regionalnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz obniżenie kosztów wejścia na ten rynek.  Zwolennicy ekologicznej ekonomii będą dążyć do tego, by kanały telekomunikacyjne TP S.A. (zbudowane w większości z naszych podatków), zostały udostępnione innym operatorom, co zwolni ich z kosztów budowy systemu własnych kanałów, i umożliwi szybszy rozwój sieci telekomunikacyjnej konkurencyjnych operatorów.

Zwolennicy ekologicznej ekonomii zniosą także koncesje na świadczenie usług na tym rynku, których wysoka cena (1 miliard PLN, jak w przypadku Dialogu) była jedną z głównych barier dla wejścia na rynek przez nowych operatorów.  Zwolennicy ekologicznej ekonomii będą dążyć do szybkiej demonopolizacji rynku. Proponują sprawdzenie, czy możliwe jest nakazanie przez urząd antymonopolowy podziału monopolu TP S.A. na szereg mniejszych operatorów, co uczyniono w USA z tamtejszym monopolistą AT&T i uzdrowiło to rynek telekomunikacyjny.

Posted by Adam Phoo on 01:23. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Propozycja polityki zwolenników ekologicznej ekonomii wobec mediów

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć

Współtwórcy

Archiwum bloga